Terms Of Service

1.بیش یک حساب نمی توانید داشته باشید.
2.حساب بانکی باید به نام خود شخص باشد.
3.لطفا قبل از ساخت حساب لند نت از بانک موردنظر خود شبای خود را دریافت کنید.